W tym miejscu trzeba upublicznić wyrok z dnia 01.10.2018 roku, w którym 3 osoby (Sędziowie) popełnili przestępstwo fałszu intelektualnego (korupcja czy działanie w stanie zniesionej poczytalności).  Pani Jolanta Augustyniak-Pęczkowska , Karolina Kisielewicz, Wojciech Sawczuk nie zasługują na miano nazywania ich Sędziami lecz przestępcami bez honoru i godności.

VII SA Wa 1623 18 wyrok z uzasad (1) Warszawa Dorodna WSA XI 2018

Po przeczytaniu tego wyroku zawierającego fałsz intelektualny można porównać go z identycznym z udziałem Pani Jolanty a zgoła odmiennego.

W prawomocnym wyroku VII SA/Wa 529/15 z dnia 07.08.2015 (byłem autorem skargi) i to w identycznej sprawie gdzie uchylając decyzję podkreślono, że cytuje;

Sąd zauważa przy tym, iż niedopuszczalnym skutkiem badanego orzeczenia organu powiatowego, które należało wziąć pod uwagę dokonując gradacji stwierdzonego naruszenia, jest zarówno brak postępowania wyjaśniającego w zakresie zgodności inwestycji z przepisami prawa, w tym o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jak również brak legalizacji przedmiotowej inwestycji, a to poprzez wydanie decyzji merytorycznej.

W świetle obu wyroków pozostaje tylko pytanie czy przestępstwo fałszu intelektualnego, wyłączenie 2 najważniejszych ustaw miało podłoże korupcyjne czy inne. Obawiam się, że tego się nie dowiemy.