Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania                                                        Rybnik 29.09.2020

Elektroskażeniom „Prawo do Życia”

Z siedziba w Rzeszowie

Adres koresp.: Ul. Bracka 16 A 44-251 Rybnik

 

Sz. Pan Wojciech Wilk

Burmistrz Kraśnika

Radni Rady Miasta Kraśnika

Ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik

 

Dotyczy rozpowszechniania nieprawdziwych informacji przez przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji oraz Państwowego Instytutu Łączności na temat oddziaływania pól elektromagnetycznych na człowieka w tym fal milimetrowych.

Szanowny Państwo

Zwracam się do was w sprawie, które bulwersuje część obywateli (protestuje tysiące z nich) a mianowicie przekroczenia uprawnień przez Ministerstwo Cyfryzacji. Ministerstwo manipuluje przekonując wszystkich, że jej eksperci również ci, co byli w Suwałkach dysponują nieprawdopodobną wiedzą medyczną, chociaż jej nie posiadają. MC odsyła nas do opinii eksperta Pana Rafała Pawlaka zajmującego się pomiarami, który nagle został wybitnym znawcą w zakresie biologicznych oddziaływań na zdrowie ludzi. Stanowisko takiego nie podzielało Ministerstwo Środowiska, które w oficjalnym piśmie z dnia 15.07.2019 roku podkreśliło, że cytuje;

W ocenie Ministerstwa Środowiska niedostatek miarodajnych wyników oceny oddziaływania sieci telekomunikacyjnej piątej generacji na środowisko, a W szczególności na zdrowie i życie ludzi, w tym zwłaszcza oceny dokonanej przez specjalistów lekarzy medycyny, uniemożliwia podjęcie odpowiednich środków ostrożności.

Powyższe stanowisko jest jasne i czytelne to lekarze medycyny powinni się wypowiadać a nie ludzie ich udający.

W dokumencie UE sporządzonym dla Posłów podkreślono, że cytuje;

Najnowsza literatura naukowa pokazuje, że ciągłe promieniowanie bezprzewodowe może pociągać za sobą skutki biologiczne, zwłaszcza jeżeli wziąć pod uwagę szczególne cechy sieci 5G: kombinacja fal milimetrowych, wyższej częstotliwości, liczby nadajników i liczby połączeń. Rozmaite badania sugerują, że technologia 5G miałaby wpływ na zdrowie ludzi, roślin, zwierząt, owadów i mikroorganizmów, a ponieważ jest technologią niesprawdzoną, zalecane byłoby przyjęcie ostrożnego podejścia. W Powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ, porozumieniach helsińskich i innych umowach międzynarodowych uznaje się, że świadoma zgoda na działania, które mogą mieć wpływ na zdrowie ludzi, jest podstawowym prawem człowieka, co staje się jeszcze bardziej kontrowersyjne, jeżeli wziąć pod uwagę kwestię narażenia dzieci i młodzieży.

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie podkreśla, że cytuje;

W odniesieniu do skutków nietermicznych oddziaływania PEM, wobec niedostatecznie poznanych zależności skutek deterministyczny – ekspozycja, bądź wobec niedeterministycznego charakteru skutków oddziaływania PEM, w INIRC i ICNIRP nie opracowano limitów PEM dla ich ograniczania.

Nasza Komisja z omówioną metodą określania limitów PEM w środowisku przebywania ludności nie zgadza się. Podobne stanowisko głosi bardzo wielu bioelektromagnetyków, w tym uznani za najwybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie na świecie: Carl F. Blackman, Martin Blank, David Carpenter, Kjell Hansson Mild, Lennart Hardell, Henry Lai, Abraham R. Liboff i inni.

W raporcie Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi podkreślono, że cytuje (strona 83);

Wytyczne ICNIRP mają status i charakter raportu naukowego z arbitralnie przyjętą przez autorów metodą analizy danych naukowych charakteryzujących zagrożenia elektromagnetyczne i kryteriów wnioskowania. Członkowie ICNIRP zdecydowali o uwzględnieniu tylko takich skutków oddziaływania PEM, które charakteryzuje funkcyjna zależność skutek-poziom ekspozycji. Założyli, że PEM może oddziaływać jedynie deterministycznie, nie przedstawiając dowodów na taką hipotezę.

Pani Profesor Alicja Chybicka onkolog dziecięcy twierdzi, że cytuje;

Są badania naukowe, które bezsprzecznie udowadniają, że pole elektromagnetyczne ma wpływ na powstawanie wielu chorób, w tym nowotworów. Są wśród nas osoby z nadwrażliwością na pole elektromagnetyczne. W skali makro to pole tworzą anteny bazowe, w skali mikro – telefony komórkowe. Według danych statystycznych Światowej Organizacji Zdrowia, czyli WHO, kondycja zdrowotna człowieka coraz bardziej się pogarsza. WHO twierdzi, że elektrosmog się do tego przyczynia. A przyczynia się, zaburzając nam sen, obniżając efektywność działania. Powoduje on znużenie, zmęczenie, a nawet depresję, bóle głowy, migrenę, szumy uszne, syndrom wypalenia zawodowego, zawroty głowy, dolegliwości sercowe, zaburzenia ciśnienia krwi – i to zarówno w górę, jak i w dół, czyli ciśnienie za niskie i za wysokie – stany lękowe, mrowienie i drętwienie kończyn, problemy z nauką u dzieci, kłótliwość, ADHD i nadpobudliwość u dzieci. To tylko niewielki fragment tego, co stwierdziło WHO.

Pani Profesor Halina Abramczyk podkreśla, że cytuje;

Sama słyszałam, jak osoby z kręgu najwyższych władz Ministerstwa Cyfryzacji ignorowały potencjalne niebezpieczeństwo, określając je, jako ryzyko równe „porannemu wypiciu kawki” lub kancerogenezie o prawdopodobieństwie równym efektowi wywołanym przez „noszenie kolczyków”. A przecież zagrożenia związane z silnym polem elektromagnetycznym winni zbadać uczeni zajmujący się spektroskopią molekularną, bo to oni właśnie badają oddziaływanie pól elektromagnetycznych z materią, w tym z żywymi organizmami.

W związku z powyższym, aby nie być posądzony o manipulację oraz wypowiadanie się, co do kwestii medycznych w zakresie oddziaływania pól elektromagnetycznych polecam zapoznać się również dokładnie z stanowiskiem Pani Profesor Alicji Chybickiej (onkologa) oraz raportem oddziaływanie elektromagnetycznych fal milimetrowych na zdrowie pracowników projektowanych sieci 5G i populacji generalnej przygotowanym pod kierownictwem prof. dr hab. K. Rydzyńskiego (dostępny na stronie http://www.imp.lodz.pl/home_pl/o_instytucie/npz/oddzialywanie_elektromagnetyczne_fal_milimetrowych_na_zdrowie_pracownikow_projektowanych_sieci_5g_i_populacji_generalnej/ ).

https://osiem.videosejm.pl/poslowie/alicja-chybicka/post/posel-alicja-chybicka-oswiadczenie-z-dnia-30-sierpnia-2019-roku?fbclid=IwAR3Pcm69pxNVkmhpDQC36uqHQ7rHF77k-vIH3g8ifp27F8yPcAfiItjp-Wo

Na podstawie aktualnych badań nad promieniowaniem częstotliwości radiowej u ludzi oraz zwierząt, kilku naukowców opublikowało badania stwierdzające, że jeśli IARC miałaby ponownie ocenić RF, stwierdziliby, że RF jest czynnikiem rakotwórczym dla ludzi (Hardell i Carlberg 2017, Peleg i in., 2018, Miller i in. 2018).

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w swojej rezolucji podkreśla, że cytuje;

Współczesna wiedza naukowa na temat mechanizmów i skutków bezpośredniego i pośredniego oddziaływania pola elektromagnetycznego (PEM) częstotliwości radiowych przekonująco dokumentuje, że PEM o poziomie niższym od limitów określonych w przedmiotowym rozporządzeniu powoduje zróżnicowane zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Powyższe informacje pozwolą Panu Prezydentowi jak i Radzie Miasta samodzielnie ocenić czy istnieje zagrożenie czy nie w omawianej kwestii. Proszę również zapytać ekspertów z MC, jakie wykształcenie medyczne poosiadają, gdzie i kiedy prowadzili badania, jakie wartości oraz czas ekspozycji przyjęli, jako podstawę do formułowanych tez o nieszkodliwości.

W załączeniu przesyłam rezolucję Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie, stanowisko EU skierowane do Posłów, pismo Ministerstwa Środowiska, pismo Ministerstwa Zdrowia, artykuł Profesor Haliny Abramczyk.

Prezes Zarządu Zbigniew Gelzok

Ministerstwo Środowiska 13.07.2019

Unia Europejska

raport_5g

5 G raport uwagi_do_opinii2

uzasadnienie Sądu Apelacyjnego

Ministerstwo Zdrowia glejak IV 2019

Profesor Abramczyk o 5 G.

Rezolucja_PTRB_2020