W dziale tym zamieszczone jest orzecznictwo sądów administracyjnych w Polsce, a w szczególności orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ponadto zamieszcza się stanowiska prezesa NSA, prof. Romana Hausera oraz inne tego typu wyroki, związane z tematem, o którym mowa powyżej. Orzeczenia mają pokazać, jak sędziowie profesjonalnie podchodzą do tematyki związanej z budową i użytkowaniem stacji bazowej telefonii komórkowej.

Babice NSA29.09.2015 – bardzo ważny wyrok NSA dotyczący konieczności sumowania mocy EIRP anten na danym sektorze.

Widoma NSA01.12.2015 – bardzo profesjonalny wyrok dotyczący ustalania stron postępowania z uwzględnieniem kumulacji.

Iwonicz NSA23.10.2015  – wyrok potwierdzający prawo organizacji do kwestionowania w trybie nieważnościowym decyzji o pozwoleniu na budowę pomimo, że skorumpowani pracownicy GUNB w Warszawie próbowali pozbawić organizacji społecznych tego prawa- art 31 par 1 oraz 2 kpa.

Warszowice NSA13.10.2015 – wyrok uznający pominięcie zjawiska kumulacji jako rażące naruszenie prawa, jednocześnie pokazujący jak tępi są pracownicy GUNB w Warszawie dla których życie obywateli Polski jest bez jakiegokolwiek znaczenia.

Skarżysko NSA02.10.2015 – profesjonalny wyrok NSA dotyczący ustalania obszaru oddziaływania obiektu w trybie nieważnościowym, pokazujący jednocześnie  jak prymitywni i ograniczeni są pracownicy GUNB w Warszawie.

Radomsko WSA26.10.2015 – wyrok potwierdzający możliwość zastosowania art 51 ust 1 pkt 3 ustawy prawo budowlane nawet w sytuacji w której inwestor dokonał zgłoszenia.

Łazy NSA10.07.2015 – wyrok potwierdzający, że wszyscy są równi wobec prawa na gruncie ochrony prawa własności.

Widoma WSA23.09.2015 – wyrok dotyczący ustalenia stron postępowanie w sprawie w której spółka P 4 sfałszował dokumentacje techniczną.

Zgierz WSA13.08.2015 – wyrok wydanie w postępowaniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

KrakówWSA07.08.2015 – wyrok podważający kwalifikacje GINB Pana Roberta Dziwińskiego, który w zamian za obietnicę korzyści majątkowej naraził zdrowie oraz życie mieszkańców Krakowa oraz celowo i świadomie pominął 2 ustawy o których mowa w wyroku. W sprawę mogą być zamieszani zwierzchnicy w/w.

CieninWSA19.08.2015 – wyrok dotyczący rozbudowy stacji bazowej na etapie ustalania czy inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Miedźno NSA16.06.2015 – bardzo profesjonalny wyrok odnoszące się do konieczności sumowania mocy EIRP anten na danym sektorze oraz wskazujący na konieczność uwzględnia maksymalnej dopuszczalnej wysokości zabudowy na danym terenie nawet w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu.

KatowiceNSA26.11.2013 – wyrok odnoszący się do budowy stacji bazowej na istniejącym obiekcie kompromitujący Pana Roberta Dziwińskiego GINB w Warszawie.

 

Radomsko NSA05.05.2015 – bardzo profesjonalny wyrok NSA sporządzony przez jednego z najinteligentniejszych Sędziów NSA Annę Łuczaj wskazujący na konieczność uwzględniania kumulacji pola elektromagnetycznego oraz samodzielnego dokonywania ustaleń przez organy.

Gołdap WSA16.06.2015 – wyrok odnoszący się do konieczności dalszego prowadzenia postępowania administracyjnego w przypadku wniesienia skargi na decyzję organu II instancji przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia.

RudyNSA11.12.2014 – wyrok interpretujący nie zgodność inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania terenu oraz dopuszczający możliwość zobowiązania inwestora przez organ architektoniczno-budowlany  do przedłożenia decyzji organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

PorajNSA04.02.2014 – wyrok potwierdzający, że stacja bazowa telefonii komórkowej wybudowana na istniejącym obiekcie budowlanym stanowi budowlę. Ponadto wyrok wskazuje  na konieczność zbadania zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania terenu oraz przepisami ochrony środowiska.

GliwiceNSA07.08.2014 – wyrok w którym nie podzielono poglądu spółki P 4 co do definicji miejsc dostępnych dla ludności oraz potwierdzono konieczność uwzględniania maksymalnych tiltów anten przy dokonywaniu kwalifikacji przedsięwzięcia.

KrakowNSA21.11.2013 – wyrok potwierdzający, że stacja bazowa telefonii komórkowej wybudowana na istniejącym obiekcie budowlanym stanowi budowlę nawet po nowelizacji ustawy prawo budowlane dokonanej w roku 2010. Obiekt został rozebrany.Poglądu zawartego w wyroku nie podziela GINB Pan Robert Dziwiński.

KrakowNSA10.07.2013 – wyrok potwierdzający, że stacja bazowa telefonii komórkowej wybudowana na istniejącym obiekcie budowlanym stanowi budowlę nawet po nowelizacji ustawy prawo budowlane dokonanej w roku 2010. Obiekt został rozebrany.

BrzezinyNSA10.10.2014 – wyrok potwierdzający fakt że po uchyleniu decyzji o pozwoleniu na budowę istnieje konieczność uchylenia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i wydanie decyzji odmawiającej. Poglądu nie podziela GINB w Warszawie.

GostynNSA27.05.2014 – wyrok potwierdzający konieczność uwzględniania kumulacji w przypadku anten których oddziaływanie się nakłada na danym sektorze.

CieninNSA08.01.2015 – wyrok odnoszący się do postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę nie podzielający poglądu inwestora oraz organów.