Dział ten zawiera pisma, które są skierowane, m.in. do najwyższych organów państwa polskiego, jako zwracające uwagę na występującą patologię w organach administracji publicznej. Niektóre pisma są bezpardonowym ujawnianiem przekrętów, do których w szczególności dochodzi w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, a za które odpowiedzialność osobistą ponosi Pan Robert Dziwiński (GINB). W dziale tym również opisywane są haniebne działania niektórych sędziów sądów administracyjnych.

Rezolucja– rezolucja uchwalona przez Rade Miasta Sławkowa.

art. M. Pateny – artykuł radnej z Krakowa.

Kraków uchwała 16.12.2015 – uchwała rady Miasta Krakowa skierowana do przedstawiciela inwestorów w rządzie Pani Anny Streżyńskiej.

Warszawa komentarzwyroku51 ust 5 2015.11.20 – dotyczy absurdalnej i poza prawnej interpretacji przez Sędziów  NSA art. 51 ust 1 pkt 3 oraz 51 ust 5 ustawy prawo budowlane-wyrok II OSK 2113/10 z dnia 25.01.2012.

Tychy Minister Środowiska XI2015 – czy pracownicy GUNB w Warszawie Pani Justyna Śliwińska oraz Pan Paweł Kulbicki mają szanse nawet na nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki czy też to pospolici przestępcy.

Warszawa komentarzwyroku24.07.2015 – profesjonalny komentarz do absurdalnej wykładni przepisów ustawy prawo budowlane i innych dokonanej przez Sędziów NSA odnośnie kwalifikacji stacji bazowej na istniejącym obiekcie- II OSK 3035/13 z dnia 24.07.2015.

Zielona Góra ProkXI2015 – Pani Jolanta Musiał działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Zielonej Góry współpracując z operatorem przyjmuje zgłoszenie bez wymaganej obligatoryjnie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-przestępstwo.

Tychy Prezydent10.11.2015 – istnieje uzasadnione podejrzenie istnienia zorganizowanej grupy przestępczej w GUNB w Warszawie o czym świadczy treść decyzji w której Pani Śliwińska uznała, że dokonała naukowego odkrycia.

Tychy ProkzawXI2015 – kolejny przekręt w GUNB w Warszawie gdzie głupia i niedouczona a na dodatek inteligentnie ograniczona Justyna Śliwińska podpisuje decyzję uważając, że jest genialna albowiem odkryła, że kumulacja nie istnieje-idiotka. Tak wygląda tuszowanie przestępstw spółki P 4.

EHS – uzasadnienie wyroku Francja (j.polski) – Sąd we Francji potwierdza istnienie zjawiska nadwrażliwości elektromagnetycznej jako czynnika powodującego niepełnosprawność na poziomie 85 %.

Shinjyo 2014_pola elektromagnetyczne – najnowsze badania z Japonii. Można porównać swoje dolegliwości jeżeli uważamy, że mają one związek z działaniem stacji bazowej.

Warszawa Prezesobiekt1.01.2015 – stanowisko NSA odnośnie interpretacji art 29 ust 2 pkt 15 ustawy prawo budowlane w brzemieniu aktualnie obowiązującym nie podzielające poglądów inwestora.

Warszawa uchwałaobiekt30.09.2015 – wniosek do Prezesa NSA Profesora Romana Hausera w sprawie kwalifikacji robót budowlanych polegających na budowie stacji bazowej na istniejącym obiekcie budowlanym. Wniosek jest konieczny albowiem doszło do totalnej kompromitacji NSA z uwagi na 2 rożne linie orzecznicze w odniesieniu do tego samego zagadnienia i tego samego stanu prawnego.

Telefonia a pszczoły – badania przeprowadzone w praktyce w zakresie oddziaływania pola elektromagnetycznego na pszczoły.

Brazyliabadania25.05.2011 – jedyne dostępne badania potwierdzające szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych na organizm człowieka.

Brazyliatabele25.05.2011 – tabele do powyższych badań. Należy zwrócić uwagę na na stronę 6 obrazującą zależność pomiędzy odległością od źródeł emitujących pola elektromagnetyczne a zachorowalnością na raka. Zależność ta ma potwierdzenie również w Polsce.

WarszawaPrezes15.09.2014 – stanowisko Prezesa NSA Profesora Romana Hausera odnośnie definicji miejsc dostępnych dla ludności.

Prezes NSA pozwolenie VII 2011 – stanowisko Prezesa NSA Profesora Romana Hausera odnoszące się do dalszego postępowania po uchyleniu decyzji o pozwoleniu na budowę lub po stwierdzeniu jej nieważności.

Profesor Varga – starsze stanowisko wskazujące na szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko.