Opublikowanie niniejszego postu jest konieczne albowiem istnieją uzasadnione podejrzenie, iż Sędzia Dobrowolski ma wykształcenie wyższe od posiadanej inteligencji lub też współpracuje z inwestorami. Oczywiście Sędzia chce mi zamknąć ustawa z pomocą przyjaznej mu Prokuratury Rejonowej Gliwice Wschód. W tym miejscu zawracam się do osób które złożyły skargi o sprawdzenia e-wokandy i składanie na podstawie art 19 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wniosku o wyłączenie Sędziego albowiem jest on notorycznie wyznaczany do spraw gdzie dopuścił się przestępstwa.

Mam nadzieję że Prokuratura pomoże Sędziemu albowiem w końcu i tak zostanie on pozbawiony prawa do wykonywania zawodu.

W postanowieniu NSA II ONP 5/18 z dnia 13.02.2019 roku podkreślono, że cytuje;

W związku z tym zauważyć należy, że skarżący tę ocenę prawną powinni kwestionować w dalszych postępowaniach czy to administracyjnym, czy też sądowym, będących następstwem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 13 sierpnia 2018 r., powołując się na to, że została ona wyrażona bez zapewnienia im prawa do sądu.

W wyroku z dnia 13.08.2018 roku podkreślono bezprawnie, że cytuje;

Ustalenie, czy przedsięwzięcie zalicza się do jednej ze wskazanych wyżej grup następuje w oparciu o kryteria zawarte w rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2010 r. Okoliczność, że mechanicznie można regulować wiązkę w dodatkowym zakresie 10 % nie uzasadnia rozszerzania kwalifikacji przedsięwzięcia o badanie występowania miejsc dostępnych dla ludności o tilt 18 %. Inwestor legalnie może bowiem zrealizować zamierzenie tylko przy pochyleniu wiązki (elektrycznym) o 8%. Nie może organ administracji na tym etapie zakładać, że wnosząca sprzeciw będzie postępowała niezgodnie z prawem.

W świetle powyższego  naruszył art. 87 ust 1, 178 ust 1 Konstytucji RP w związku z art. 64 e ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w powiązaniu z art. 138 § 2 kpa co doprowadziło również do naruszenia art. 45 ust 1 Konstytucji RP (pozbawiono stron możliwości kwestionowania stanowiska inwestora odnoszącego się do pochyleń anten) ciągle i tak często w identycznych sprawa występuje jako sprawozdawca -13.08.20178 roku, kilka dni później znowu 24.08.2018 roku, następnie 15.03.2019 roku i 10.04.2019 roku (gdzie miał oddalić skargę skarżącego). Wyrok z dnia 13.08.2018 roku nosi wszystkie cechy przestępstwa albowiem Sędzia widział że wyklucza strony oraz organ formułując ocenę prawną i to umożliwi inwestorowi uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Niestety Prezes WSA w Gliwicach Sędzia NSA Leszek Kiermaszek mając pełną świadomość naruszenia prawa dalej umożliwia orzekanie w/w w identycznych sprawach dotyczących tiltów co doprowadził do jeszcze większego naruszenia prawa w sprawie o sygnaturze WSA w Gliwicach II SA/Gl 989/18 w wyroku z dnia 15.03.2019 roku znowu Sędzia Dobrowolski stwierdza że cytuje;

Wojewoda nie mógł w sytuacji, w jego ocenie wątpliwej, podejmować się samodzielnie kwalifikacji przedsięwzięcia. Nie posiada ku temu ani kompetencji ustrojowych ani materialnych. W szczególności niezrozumiałe jest żądanie od inwestora dokonania sumowania mocy poszczególnych anten. Stoi to w sprzeczności z przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 3 października 2008 r.

Powyższe nie pozostawia wątpliwości Sędzia utracił zdolność logicznego rozumowania albowiem tylko Wojewoda ma uprawienia do dokonywania samodzielnej kwalifikacji w związku z art 32 ust 1 pkt 1 oraz 35 ust 1 pkt 1 ustawy prawo budowlane co potwierdza w/w w w wyroku  z dnia 8 czerwca 2016 r., sygn. akt II SA/G1 236/16.

Ponadto stwierdzenie, iż niezrozumiale jest żądanie od inwestora dokonywania sumowania mocy anten świadczy i tym, że Sędzia ma wykształcenie dużo wyższe od posiadanej inteligencji albowiem zaprzecza sam sobie, ponieważ w sprawie II SA/Gl 1034/16 w wyroku z dnia 16.01.2017 roku stwierdził zupełnie coś innego cytuje;

W związku z tym skład orzekający w niniejszej sprawie stwierdza, że dokonując kwalifikacji do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla stacji bazowej telefonii komórkowej niezbędne było dokonanie całościowej oceny emisji promieniowania elektromagnetycznego na tereny dostępne dla ludności. Ograniczenie się zaś tylko do emisji pojedynczych anten (bez sumowania ich emisji) nie pozwoliło jednoznacznie stwierdzić, czy takie oddziaływanie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Z tego też powodu Sąd uchylił rozstrzygnięcia organów obu instancji.

Podobnie, jako Sędzia sprawozdawca II SA/Gl 1087/15 w wyroku z dnia 16.03.2016 roku podkreśla, że cytuje;

Pozwoli to także ustalić, w jakim zakresie niezbędne byłoby ewentualne sumowanie mocy poszczególnych anten, w celu zbadania możliwości wystąpienia zjawiska kumulowania się promieniowania, a przez to rzeczywistej wartości promieniowania anten. Zjawisko kumulacji może prowadzić do innej kwalifikacji szkodliwego promieniowania, co w konsekwencji skutkować może koniecznością zaliczenia danego przedsięwzięcia do katalogu przedsięwzięć potencjalnie oddziałujących na środowisko.

Jak wynika z powyższego Sędzia Dobrowolski nie wie o czym pisze raz sumuje moce a raz twierdzi, iż nie ma do tego podstawy prawnej co świadczy że utracił on zdolność do logicznej oceny stanu faktycznego oraz prawnego pozbawiając również Wojewody obligatoryjnie ciążącego na nim obowiązku dokonywania samodzielnej kwalifikacji.

Idąc dalej w kwestii braku zdolności logicznego rozumowania wystarczy zwrócić uwagę na 2 wyroki wskazane powyżej gdzie Sędzia potwierdził konieczność sumowania mocy anten. W wyroku  II SA/Gl 360/18 z dnia 24.08.2018 roku Sędzia Dobrowolski stwierdza, że cytuje;

Zatem nawet ewentualne zjawisko superpozycji (choć w rozstrzyganej brak sprawie przesłanek, że zjawisko takie może powstać) nie spowoduje, iż we wskazanej odległości w zasięgu wiązki znajdą się miejsca dostępne dla ludności. 

Powyższe stwierdzenie nie postawie złudzeń co do zdolności logicznego rozumowania albowiem wykluczając zjawisko superpozycji Sędzia Dobrowolski skompromitował się.