Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie podkreśla, że cytuje;

W odniesieniu do skutków nietermicznych oddziaływania PEM, wobec niedostatecznie poznanych zależności skutek deterministyczny – ekspozycja, bądź wobec niedeterministycznego charakteru skutków oddziaływania PEM, w INIRC i ICNIRP nie opracowano limitów PEM dla ich ograniczania.

Nasza Komisja z omówioną metodą określania limitów PEM w środowisku przebywania ludności nie zgadza się. Podobne stanowisko głosi bardzo wielu bioelektromagnetyków, w tym uznani za najwybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie na świecie: Carl F. Blackman, Martin Blank, David Carpenter, Kjell Hansson Mild, Lennart Hardell, Henry Lai, Abraham R. Liboff i inni.

W raporcie Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi podkreślono, że cytuje (strona 83);

Wytyczne ICNIRP mają status i charakter raportu naukowego z arbitralnie przyjętą przez autorów metodą analizy danych naukowych charakteryzujących zagrożenia elektromagnetyczne i kryteriów wnioskowania. Członkowie ICNIRP zdecydowali o uwzględnieniu tylko takich skutków oddziaływania PEM, które charakteryzuje funkcyjna zależność skutek-poziom ekspozycji. Założyli, że PEM może oddziaływać jedynie deterministycznie, nie przedstawiając dowodów na taką hipotezę.

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi w piśmie z dnia 25.11.2019 roku będącym opinią do rozporządzenia podkreślił, że cytuje;

Istnieje za to cały szereg dobrze udokumentowanych wyników badań in vitro i in vivo jednoznacznie wskazujących, że nawet słabe pola elektromagnetyczne z zakresu radiofalowego mają działanie biologicznie. Poznano i udowodniono istnienie mechanizmów oddziaływania energii elektromagnetycznej na żywy organizm, które mogą doprowadzić do powstania negatywnych skutków zdrowotnych. Skutki oddziaływania pola elektromagnetycznego istotnie różnicują się ze względu na cechy osobnicze organizmu, ale również warunki oddziaływania pola elektromagnetycznego, a także oddziaływanie innych czynników środowiskowych. W związku z tym aktualne dane naukowe nie są wystarczające do określenia wartości liczbowej progu ekspozycji, przy którym mechanizmy obronne każdego organizmu ludzkiego są niewystarczające do ochrony zdrowia, co może skutkować bardzo istotnymi z punktu widzenia zdrowia publicznego konsekwencjami.

Rezolucja 2019