ING 27 1050 1344 1000 0023 1022 6788 z siedzibą w Rzeszowie ulica Strażacka 2 b 35-312 Rzeszów.

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia  Prawo do Życia  z siedzibą  w Rzeszowie  przy ul Strażackiej 2 B  jest Administratorem Twoich danych osobowych.

 1. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu: członkostwa w PSPU
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. A, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych wskazujemy okres przechowywania danych osobowych upływa w momencie ustania w Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prawo do Życia
 3. Przysługuje Pani/Panu:
 4. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 5. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 6. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 8. prawo do przenoszenia danych;
 9. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 11. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem;
 12. żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych w przypadku cofnięcia członkostwa – na zasadach określonych w artykule 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W razie potrzeby proszę o kontakt na numer telefonu 605654070 lub gelzok@wp.pl