Organ ten cieszy się fatalną opinią albowiem poziom merytoryczno-prawny pracowników osiągnął dno. Organ ten soi po stronie inwestorów nie z powodu korupcji lecz braku podstawowej wiedzy oraz negatywnego nastawienia w stosunku do obywateli Polski. Pracownicy organu w tym prawnicy potwierdzają zasadę, że wykształcenie nie zawsze odpowiada poziomowi inteligencji. Postaram się udowodnić swoje stanowisko na podstawie wyroków. które pogrążyły organ. Wyroki, o których mowa poniżej są w istocie moim działem albowiem sporządziłem projekty skarg kasacyjnych, stopniowo będę zamieszczał kolejne kompromitujące GINB w Warszawie.

W wyroku z dnia 20.03.2019 roku NSA potwierdza, iż nie można pozbawić kontroli społecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej z rażącym naruszeniem prawa albowiem do użytkowania przyjęto obiekt o kilkakrotnie wyższych mocach niż ten objęty decyzja o pozwoleniu na budowę. Niestety WINB w Krakowie oraz GINB w Warszawie udają, iż nie widzą problemu celowo odmawiając organizacji społecznej kontroli jej.

Michałowice NSA 20.03.2019

W wyroku z dnia 12.12.2018 roku NSA potwierdza iż organizacja społeczna ma prawo do weryfikacji decyzji o pozwoleniu na budowę. GINB w Warszawie za wszelką cenę dążył do pozbawienia organizacji jej uprawnień po to aby mogło dochodzić do korupcji albowiem organ miał mieć pewność iż w przypadku braku stron decyzja nie może być weryfikowana.

Mysłowice stow NSA 12.12.2018

W wyroku NSA z dnia 17.04.2018 roku NSA wybija z głowy GINB w Warszawie, iż procedura obejścia przepisów prawa ma być legalna. Organ uznał, iż inwestor nie musi posiadać decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego tylko dlatego, że złamał prawo czyli w istocie popełnił przestępstwo.

NSA wyrok z dnia 17.04.2018

W wyroku z dnia 06.04.2018 roku NSA skompromitował GINB w Warszawie, który badając legalność decyzji pominął jej zgodność z przepisami ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Nowa Ruda NSA 06.04.2018

W wyroku z dnia 12.12.2017 roku NSA powstrzymuje GINB w Warszawie, który chciał wyłączyć właścicieli nieruchomości znajdujących się w oddziaływaniu stacji bazowej z postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia. To było celowe i świadome perfidne działanie.

Bukowno strona NSA 12.12.2017.

W wyroku z dnia 27.09.2012 roku NSA zatrzymał proceder obejścia przepisów prawa gdzie GINB w Warszawie uznawał stację bazową na dachu za urządzenie. wyrok kompromitujący pracowników organów nadzoru budowlanego wszystkich szczebli.

Poraj NSA 27.09.2012