W niniejszej pozycji postaram się w miarę wolnego czasu publikować wyroki wraz z komentarzem obrazujące fatalny obraz najgorszego wydziału sądownictwa administracyjnego w Polsce. Oczywiście postaram się to robić w miarę kulturalnie lecz fakt, że ludzie bez wiedzy prawniczej niezdolni do logicznego myślenia orzekają w imieniu Rzeczypospolitej zamiast siedzieć w zakładzie karnym powoduje wzburzenie. Większość Sędziów wydziału VII nigdy nie powinna zostać dopuszczona do pracy w sądzie lub co najwyżej do prac porządkowych.

Bez wątpienie najgorszym Sędzią wydziału VII jest Pani Mirosława Kowalska, które NSA uchylił już setki wyroków.

Jednakże w tym wydziale jest Sędzia Pani Izabela Ostrowska, która w ostatnim czasie bije inteligencją wszystkie koleżanki.

Biłgoraj WSA 22.01.2016 Rybnik WSA 03.12.2014-prawomocny od dnia 10.01.2017 Janówka WSA 07.05.2014

Warszawa WSA 04.12.2013

W tym miejscu zamieszczam wyrok sporządzony przez Panią Marię Tarnowską, której proces zdegenerowania oraz otępienia umysłowego osiągnął dna albowiem twierdzi ona, że wraz z kolegami odkryli, iż zjawisko kumulacji nie istnieje i tym samym 3 anteny na tych samych sektorach mają oddzielne EIRP oraz zasięgi występowania pól elektromagnetycznych o wartościach ponadnormatywnych. Możecie sami przeprowadzić eksperyment naukowy- zapalcie 3 żarówki obok siebie w pokoju i jeżeli po zgaszeniu 2 poziom światła się nie zmieni to Pani Tarnowska zostanie przyszłą Noblistką a jeżeli się zmniejszy to pacjentką szpitala psychiatrycznego.

Tychy WSA 09.11.2016 Tychy WSA uz II 2017

W tym miejscu szokujący wyrok w którym Sędzia Bogusław Cieśla zarzucam Sędziom WSA w Warszawie oraz NSA popełnienie przestępstwa przekroczenia uprawnień. Zdaniem Sędziego zdrowie oraz życie nie podlega ochronie nawet jeżeli decyzja o pozwoleniu na użytkowanie została wydana dla inwestycji nie objętej pozwoleniem na budowę oraz zatwierdzonym projektem budowlanym-korupcja czy demencja połączona z analfabetyzmem wtórnym.

Michałowice uzwyrok II2017 Michałowice wyrok WSA 20.12.2016

Z uwagi na ogromną ilość uchylonych wyroków oraz postanowień wydaje się być uzasadnionym podejrzewanie Sędziów o korupcję (nie dotyczy wszystkich) a szczególnie Panie które są obrazem nędzy i rozpaczy (Mirosława Kowalska, Maria Tarnowska).

warszawa-sedziowiexi2016

Kolejny przerażający przerażający przykład ograniczonej poczytalności gdzie Panowie Przewodniczący Sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk, , Sędzia WSA Bogusław Cieśla (spr.), Sędzia WSA Tomasz Stawecki wiedząc, że inwestor otrzymał pozwolenie na użytkowanie dla innej anten, niż te objęte pozwoleniem na budowę oraz zatwierdzonym projektem budowlanym oddalają skargę organizacji, tylko po to aby uniemożliwić weryfikację decyzji. IQ Sędziego Cieśli zapewne jest niższe niż 40 lub też potrzebował pieniędzy. Obraz nędzy i rozpaczy-ciekawe jak podważy stanowisko NSA.

michalowice-wsa-20-12-2016  michalowice-wnxii2016

W tym miejscu należy ukazać przerażający obraz Sędziów Elżbieta Zielińska-Śpiewak /przewodniczący sprawozdawca/Jolanta Augustyniak-Pęczkowska/Tomasz Stawecki, którzy orzekali bez podstawy prawnej (prawdopodobne  upośledzenie intelektualne lub korupcja) podejmując działanie wymierzone w organizacje społeczne oraz w NSA a szczególnie w wyroki z dnia 31.05.2016 oraz 23.10.2015 roku.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B7D8C9C440  myslowice-wsaxi20016 widoma-nsa31-05-2016 orzeczenia-1

W tym miejscu zobrazuje przerażający dysonans pomiędzy inteligentnymi, logicznie myślącymi  Sędziami z WSA z Bydgoszczy a z ograniczonymi z WSA w Warszawy. Wyrok WSA z Bydgoszczy z dnia 01.03.2016 to perfekcyjne orzeczenie a wyrok WSA z Warszawy z dnia 05.07.2016 roku to totalne dno intelektualne co zresztą każdy może cenić sobie sam (Sędzia Nowak nawet nie wiedział co to jest prawidłowa kwalifikacja).

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0895A729B2

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9544905697

W tym miejscu przerażają obraz poziomo intelektualnego Sędziego Tadeusza Nowaka, który zwolnił inwestora z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (korupcja?) oraz stwierdził prymitywnie, że przedmiotowa stacja bazowa telefonii komórkowej została wykonana poprawnie tzn. zgodnie z projektem budowlanym, tym samym uznać należy, iż zgodnie z przepisami, sztuką budowlaną obowiązującymi normami (kto zgadnie o jakie przepisy chodziło Nowakowi-może Pan Jackowski da radę?).

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/ABD013EFA3

Kolejny uchylony wyroku ukazujący  intelektualne dno Pań ( Ewa Machlejd /przewodniczący sprawozdawca/Jolanta Augustyniak-Pęczkowska/ Krystyna Tomaszewska), które nawet nie potrafią czytać pisząc za głupimi urzędnikami, że przedmiotem sprawy jest oddziaływanie części obiektu a nie stacji bazowej-istny koszmar.

orzeczenia-2 krakow-podnsa-2704-2016

Kolejny przykład bezgranicznej głupoty i ograniczenia intelektualnego (Elżbieta Zielińska-Śpiewak /przewodniczący sprawozdawca/Krystyna Tomaszewska/Maria Tarnowska) 3 głupich Pań, które obszar oddziaływania obiektu ustały na podstawie zasięgu pól elektromagnetycznych o wartościach ponadnormatywnych nie mając w aktach jakiejkolwiek dokumentacji tylko pomiary wykonane 2 metry nad powierzchnia terenu.

skarzysko-wsa  skarzysko-nsa

Kolejny obraz nędzy i rozpaczy Joanna Gierak-Podsiadły /przewodniczący/Maria Tarnowska Mirosława Pindelska /sprawozdawca/ 3 Pań, które stosują przepisy nie obowiązującej ustawy oraz działają z zamiarem wyeliminowania organizacji społecznych licząc zapewne na określone profity.

iwonicz-wsa  iwonicz-nsa

Kolejny jeszcze bardziej wyrazisty przykład inteligentnego ograniczenia  (Przewodniczący Sędzia WSA Krystyna Tomaszewska (spr.), Sędzia WSA Ewa Machlejd, Sędzia WSA Maria Tarnowska) 3 Pań, dotkniętych analfabetyzmem wtórnym co bardzo dobitnie potwierdza perfekcyjny wyrok NSA (1 Sędzia NSA ma więcej IQ niż 3 WSA).

warszowice-wsa  warszowice-nsa

Kolejny przykład obrazujący kolosalną intelektualną różnicę pomiędzy ( Przewodniczący Sędzia WSA Mirosława Kowalska, , Sędzia WSA Renata Nawrot (spr.), Sędzia WSA Elżbieta Zielińska – Śpiewak) Sędziami WSA a NSA gdzie Sędzia del NSA Anna Żak uczy swoje koleżanki po fachu, że w postępowaniu w sprawie dotyczącej ustalenia interesu prawnego chodzi o teoretyczne oddziaływanie a nie faktyczne.

orzeczenia-3  orzeczenia-4

Kolejny przykład tym razem obrazujący bezgraniczną głupotę, inteligentne ograniczenie  (Przewodniczący Sędzia WSA Bogusław Cieśla, , Sędzia WSA Jolanta Augustyniak – Pęczkowska, Sędzia WSA Mirosława Kowalska (spr.) 3 Sędziów, którzy do sprawy z roku 2008 stosują przepisy rozporządzenia z dnia 9.11.2010 roku (ograniczona poczytalność). Sędziowie NSA dopiero musieli im wyjaśnić, że prawo nie działa wstecz lex retro non agit.

Rację mają też skarżący kasacyjnie, że Sąd I instancji w sposób nieuprawniony dokonał w istocie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego za organ administracji publicznej, wadliwie powołując się na rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). Przypomnieć należy, że wniosek o stwierdzenie nieważności dotyczy decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia […] sierpnia 2008 r., zatem powołane rozporządzenie, wydane ponad dwa lata później nie mogło mieć zastosowania w sprawie.

radomsko-wsa  radomsko-nsa