W dniu 16.11.2016 roku w WSA w Bydgoszczy doszło do działań wymierzonych przeciwko ustawodawcy albowiem 3 Sędziów odmówiło się podporządkowania woli narodu uznając, że są ponad nim. Sędziowie nie mają żadnych szans aby prawnie uzasadnić swoje stanowiska o czym wszyscy się przekonają po sporządzeniu uzasadnienia wyroku. Poniżej stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Budowncitwa oraz wyjaśnienia z strony GUNB w Warszawie.

brodnica-minister-xi2016 brodnica-minister-51-ust-5-i-innev2016  art-51-ust-5-ustawy-prawo-budowlane

W tym miejscu zamieszczam pismo skierowane do Ministra Sprawiedliwości albowiem Sędzia WSA w Bydgoszczy Pani Anna Klotz odmówiła się podporządkowania woli ustawodawcy oraz poświadczyła kilka razy nieprawdę w wyroku. W Chinach zostałaby za ten czyn publicznie pozbawiona na stadionie życia a w Polsce będzie dalej orzekać.

Bydgoszcz SędziowieWSA I2017 (1)  Brodnica wyrokWSA 16.11.2016