W niniejszym dziale chce pokazać jak wygląda bezprawne działanie organu wynikające z korupcji lub inteligentnego ograniczenia kierownictwa organu.

Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie-Janusz Żbik

Wyrok kompromitujący pracowników obu organów nadzoru budowlanego a szczególnie Pana Żbika (IQ mniejsze zapewne niż 70 lub korupcja).

Tłuczań WSA 05.12.2017

Wyrok WSA w Krakowie kompromitujący Pana Żbika, który nie rozumie logicznego brzmienia art 33 ust 1 ustawy prawo budowlane oraz wyklucza dwie najważniejsze ustawy w procesie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej co wykazuje iż nie ma on podstawowej wiedzy z zakresu prawa budowlanego.

Kraków Podgórze WSA 24.07.2017

Kolejny wyrok WSA w Krakowie po raz kolejny kompromitujący Pana Żbika, który uznał. że stacja bazowa telefonii komórkowej jest przyczepą oraz znowu wykluczył art 50 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu terenu oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) w powiązaniu § 2 ust 1 pkt 7 w związku z § 3 ust 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  W istocie Pan Żbik przynosi wstyd Polakom i hańbi wykonywany zawód albowiem nie posiada jakichkolwiek uprawień.

Kraków Okrąg WSA 07.07.2017

Z-ca WINB Adam Koliński podpisuje postanowienie, w którym zawieszono oraz umorzono postępowanie wypadkowe toczące się w nie nieistniejącym postępowaniu (korupcja czy choroba). Szokujący obraz kolejnego głupiego, niedouczonego polskiego urzędnika.

Aleksandrów Prok VI 2017  Aleksandrów WINB pos VI 2017