W tym miejscu mam obowiązek upublicznić wyrok świadczący o możliwej demencji Sędziego Rudnickiego, który  nie dość że kłamie to dodatkowo nawet nie ustala maksymalnych tiltów bo cóż go obchodzi ludzkie życie. Obraz nędzy i rozpaczy (jak on studnia ukończył-chyba w komunie na kursie). O możliwości wystąpienie u Sędziego niepełnosprawności intelektualnej świadczą dowody albowiem w wyroku podkreślił że cytuje;

Pojęcie miejsc dostępnych dla ludności nie budzi wątpliwości interpretacyjnych i prawnych; zostało też dostatecznie wyjaśnione w orzecznictwie. Jak wyjaśnił to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 maja 2014 r. (sygn. akt II OSK 2907/12) „przez „miejsca dostępne dla ludzi”, którym prawodawca posłużył się w rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (aktualnie – w rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko), należy rozumieć miejsca dostępne dla ludzi przy stanie zagospodarowania terenu istniejącym w dniu kwalifikowania przedsięwzięcia emitującego promieniowanie elektromagnetyczne, w przestrzeni od 0, 3 m do 2 m nad powierzchnią ziemi albo nad innymi powierzchniami, na których w normalnych warunkach mogą przebywać ludzie”.

Powyższy pogląd nie jest akceptowany (szczegóły w piśmie) nawet przez Sędziego Rudnickiego, który w wyroku VII SA/Wa 1487/17 z dnia 17.01.2018 roku podkreślił, że cytuje;

Kwestia oddziaływania pola elektromagnetycznego wymaga uwzględnienia maksymalnego możliwego emitowania tego pola z urządzenia, maksymalnego możliwego pochylenia osi wiązki promieniowania (tzw. tilt), ukształtowania terenu oraz istniejącego i potencjalnego zagospodarowania.

Podobnie VII SA/Wa 658/17 w wyroku z dnia 17.01.2018 roku podkreślił, że cytuje;

Kwestia oddziaływania pola elektromagnetycznego wymaga uwzględnienia maksymalnego możliwego emitowania tego pola z urządzenia, maksymalnego możliwego pochylenia osi wiązki promieniowania (tzw. tilt), ukształtowania terenu oraz istniejącego i potencjalnego zagospodarowania.

W świetle powyższego Pan Rudnicki nie ma pojęcia o czym pisze i co najwyżej nadaje się na sprzątacza z uwagi na swoją ułomność.

Biłgoraj WSA 29.03.2018  Biłgoraj WSA V 2018