W związku z poważnymi publicznymi zarzutami wobec 3 osób orzekających  w sprawie  Sygn. akt IV SA/Po 586/16 w dniu 17.08.2017 roku liczę się, że podejmą oni działania, o których mowa w art 212 par 1 kodeksu karnego. Przestępstwo jest bezsporne albowiem w aktach sprawie nie ma jakiejkolwiek dokumentacji technicznej, z której wynika na jakiej wysokości wystąpią osie głównych wiązek promieniowania przy rzekomo nie zmienionych tiltach, ponadto brak jest dokumentacji obrazującej zasięg występowania pola elektromagnetycznego o wartościach ponadnormatywnych. Niniejszy wpis oraz pismo do Prezesa WSA ma wspomóc osoby orzekające w dniu 17.08.2017 roku w sporządzeniu wyroku tak aby wszyscy wiedzieli, że czynione wobec nich zarzuty są gołosłowne. Niestety dziś honoru i godność Sędziego nic nie znaczą bo coraz częściej dowiadujemy się o tym, że cześć z nich to pospolici przestępcy.

W dniu otrzymałem wyrok WSA w Poznaniu z którego wprost wynika, że Pani Anna Jarosz, Donata Starosta oraz Pan Józef Maleszewski dopuścili się przestępstwa orzekając bez jakiejkolwiek dokumentacji pozwalającej na ustalenie zasięgu występowania pól elektromagnetycznych o wartościach ponadnormatywnych oraz wysokości występowania osi głównych wiązek promieniowania nad miejscami dostępnymi dla ludności w odległościach przewidzianych w rozporządzeniu. Ponadto oświadczyli nieprawdę jakoby inwestycja była zgodna z projektem budowlanym. Ciekawe jaki był powód popełnienia przestępstwa (korupcja, choroba).

Piła WSA 17.08.2017 Piła WSA uz IX 2017

Opis w piśmie skierowanym do Prezesa.

Piła WSA Poznań VII) załacznik 2017

20161012_145801_LLS20161012_145750_LLS

Piła WINBV2016 Piła WINBV2016

W świetle powyższego ciekawe jest czy osoby orzekające w dniu 17.08.2017 roku będą bronić swojego honoru i godności.

Poniżej zamieszczam kolejny wyrok podważający IQ orzekających Sędziów w Poznaniu.

Piła NSA użytkowanie 09.06.2017

Kolejny wyrok kompromitujący WSA w Poznaniu.

Cienin NSA08.01.2015

Wyrok nie podzielający poglądów WSA w Poznaniu, że dokładanie  kolejnych anten nie wymaga pozwolenia na budowę.

Cienin NSA 12.10.2016